flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA ZB BETON B20

Cementowa mieszanka do wykonywania posadzek, wylewek cementowych lub podkładów podłogowych na podłożach mineralnych oraz do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2.

SKAŁA ZB to gruboziarnista zaprawa betonowa przeznaczona do:

  • wykonywania posadzek i podkładów podłogowych:

  • związanych z podłożem cementowym w zakresie grubości od 10 do 100 mm,

  • na warstwie oddzielającej (np. folia, papa,...) o minimalnej grubości 30 mm (zaleca się zbrojenie podkładu)

  • pływających na warstwie izolacyjnej termicznej lub akustycznej o minimalnej grubości 40 mm (zaleca się zbrojenie podkładu)

  • z ogrzewaniem podłogowym (zaleca się zbrojenie podkładu)

  • do wykonywania warstw spadkowych i dociskowych

  • napraw i wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków

  • napraw balkonów, tarasów, schodów itp.

  • napraw niekonstrukcyjnych betonu

Zaprawa SKAŁA ZB może być stosowana na podłożach mineralnych, betonowych, cementowych, na warstwę hydroizolacji oraz na ogrzewanie podłogowe w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym np. obiekty użyteczności publicznej (biura, szkoły, itp.), pomieszczenia gospodarcze, garaże. Zaprawa SKAŁA ZB może być stosowana do wykonywania posadzek pod płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, parkiet, panele itp. Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład dodatkowo wygładzić zaprawą samopoziomującą SKAŁA NR. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wysezonowane, mocne i równe, oczyszczone z kurzu brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność zaprawy. Luźne części i fragmenty o słabej wytrzymałości usunąć mechanicznie. Nanoszenie zaprawy na spękane podłoża może spowodować przeniesienie spękań na warstwę wierzchnią. Podłoże należy zagruntować preparatem gruntujący SKAŁA PG. W celu zwiększenia przyczepności na trudnych podłożach zastosować grunt sczepny SKAŁA RENOVASTIK. W przypadku trudnych podłoży np. o słabej wytrzymałości, zaolejonych itp. zaleca się wykonanie posadzki na warstwie oddzielającej. W tym przypadku podłoże należy wyrównać tak by nie występowały ostre, wystające fragmenty. Materiał oddzielający (np. folię) rozłożyć na podłożu szczelnie, bez fałd wywijając go na ściany (na paski dylatacji) ponad zakładany poziom podkładu. Przy połączeniach folii należy zastosować 10cm zakład i skleić łączenie taśmą tak by zachować szczelną izolację.

Dylatacje:

Przy wykonywaniu podkładów podłogowych należy przestrzegać zasad dylatacji. Przed położeniem wylewki należy wykonać dylatacje obwodowe wzdłuż ścian, słupów i innych pionowych elementów stosując np. taśmy dylatacyjne. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie podkładu. Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać również w progach pomieszczeń.

Podkład na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej:

Do wykonania izolacji termicznej lub akustycznej należy stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach. Warstwę izolacji układać na równym podłożu, tak by płyty ściśle do siebie przylegały. Płyty izolacji układać z mijankowym przesunięciem spoin, unikając krzyżowania się styków płyt. Ułożenie izolacji należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami w celu wyeliminowania klawiszowania płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Na izolacji z płyt ułożyć warstwę oddzielająca np. folię PE (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Należy dokładnie dopasować folię w narożnikach na styku z pianką dylatacyjną. Zaleca się ułożyć siatkę stalową na dystansach, aby była na 1/3 wysokości przekroju posadzki.

Podkład z ogrzewaniem podłogowym:

Na odpowiednio przygotowane podłoże (tj. równe i wypoziomowane) należy ułożyć warstwę oddzielającą np. folię PE. Należy pamiętać o wykonaniu izolacji brzegowej w postaci kilkucentymetrowego zapasu folii przy ścianach (wysokość odpowiada wysokości wylewki). Warstwę izolacji układać na równym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom. Stosować wyłącznie płyty izolacyjne do tego przeznaczone i o odpowiednich parametrach. Płyty materiału izolacyjnego układać tak by ściśle do siebie przylegały, z mijankowym przesunięciem spoin, unikając krzyżowania się styków płyt. Ułożenie izolacji należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami w celu wyeliminowania klawiszowania płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Następnie na całej powierzchni należy rozłożyć folię przeznaczoną pod ogrzewanie podłogowe. Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej zgodnie z danymi zawartymi w projekcie oraz zaleceniami producenta instalacji grzewczej. Przed przystąpieniem do układania podkładu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Zaleca się na rurkach ogrzewania ułożyć siatkę stalową. Następnie można przystąpić do wykonania posadzki. Grubość posadzki nad warstwą grzewczą powinna wynosić min. 3,5cm.

Przygotowanie masy

Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA ZB do wody w proporcji 3-3,5 litra na 25 kg zaprawy. Mieszać mechaniczne (wiertarką), w betoniarce lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez ok. 2h.

Wykonanie:

W celu uzyskania równych powierzchni podkładu lub posadzki zaleca się zastosowanie listew kierunkowych lub raperów wysokościowych. Listwy należy osadzić do wysokości zakładanej grubości podkładu lub posadzki. Na tak przygotowane podłoże zaprawę rozprowadzić równomiernie za pomocą rakli, pacy lub gładkiej kielni. Zaprawę ściągać łatą po osadzonych wcześniej prowadnicach. Jeśli nie osadzono listew kierunkowych zaprawę ściągać długą 2 m łatą poziomującą zachowując odpowiedni poziom i spadek. Szerokość wylewanego pola nie powinna być większa niż 3 m. W razie potrzeby wylewane pola podzielić na mniejsze lub wykonać dodatkowe dylatacje, przez nacięcie. Należy zapewnić ciągłość prowadzonych prac tak by przerwy pomiędzy układanymi kolejnymi porcjami nie były dłuższe niż 30 min.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +25ºC. W przypadku prowadzenia prac na zewnątrz decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. Świeżą powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, nasłonecznieniem, gwałtowną zmianą temperatury, niską wilgotnością powietrza i przeciągami. Nie suszyć podkładu przy użyciu dmuchaw ciepłego powietrza. W przypadku zastosowania podkładu na spękanych lub odkształcalnych podłożach nie wyklucza się powstawania spękań i rys. Ruch pieszy możliwy jest po ok. 24 godzinach od wylania, a w praktyce zależne jest od grubości warstwy, temperatury i wilgotności. Przed wykonywaniem kolejnych warstw powstałe na powierzchni posadzki mleczko cementowe, należy usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Układanie kolejnych warstw: okładziny ceramicznych i kamiennych: po ok. 3 dniach, szczelne wykładziny dywanowe, PCV, parkiet, panele podłogowe: przed położeniem okładziny należy wykonać badanie wilgotności podłoża np. metodą CM, która nie może przekraczać 2%.

budmajster