flag_pl

Produkty i systemy

RENOVADEX PU

Klej poliuretanowy do styropianu

Profesjonalny, jednokomponentowy, szybkowiążący pod wpływem wilgoci klej poliuretanowy.

Zastosowanie kleju znacznie przyśpiesza wykonywanie prac ociepleniowych, eliminuje mostki parowe i termiczne, zdecydowanie poprawia parametry izolacyjne i trwałość elewacji. Ewentualny nadmiar kleju można ścinać i wygładzać po ok. 30 minutach.

Klej poliuretanowy Renovadex® PU wykazuje dobrą przyczepność do większości materiałów konstrukcyjnych, takich jak mury z cegły, pustaki, beton, tynki. Posiada także dobrą przyczepność do różnego rodzaju membran bitumicznych stosowanych w izolacjach.

Zalety:
- Łatwy i wygodny w użyciu
- Stosowany w szerokim zakresie temperatur
- Szybkowiążący, obróbka powierzchni już po 2h
- Dobra przyczepność do większości podłoży

Klejenie płyt styropianowych EPS i EPS z dodatkiem grafitu metodą „pianowo-klejową" w systemach dociepleń SKAŁA S/ SKAŁA S RENOVADEX.

Klejenie styropianu EPS i EPS z dodatkiem grafitu metodą „dwuwarstwową” w systemie dociepleń SKAŁA S.

Wzmacnianie klejowo-mechaniczne układów ocieplenia w pracach naprawczych i remontowych w technologiach Renovadex®.

Klejenie płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), pian poliuretanowych, mocowanie detali architektonicznych, parapetów, itp.

Mocowanie rynien, rur spustowych, klimatyzatorów i innych elementów na elewacji ocieplonej (w połączeniu z łącznikami Renovadex Rx 240).

Przygotowanie podłoża:
Klej poliuretanowy Renovadex® wykazuje dobrą przyczepność do większości materiałów konstrukcyjnych, takich jak mury z cegły, pustaki, beton, tynki. Posiada także dobrą przyczepność do różnego rodzaju membran bitumicznych stosowanych w izolacjach. Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapnia, oleju, tłuszczu, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych. Należy sprawdzić przyczepność do istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki tzw. „głuche”, usunąć. Przed przystąpieniem do klejenia należy zamocować listwy startowe.

Przygotowanie puszki:
1. Zaleca się aby puszka i jej zawartość przed użyciem miała temperaturę w zakresie od +10ºC do +30ºC. Optymalna ok. 20ºC.
2. Energicznie wstrząsnąć puszką przed użyciem przez ok. 30 sek. oraz okresowo w trakcie stosowania.
3. Puszkę przykręcić do pistoletu. Wielkość strumienia piany regulować pokrętłem zaworu i przez nacisk na spust. Pozostawiać pistolet przytwierdzony do pistoletu do całkowitego wykorzystania zawartości.

Sposób użycia:
Klej poliuretanowy nakładamy warkoczem o średnicy 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od krawędzi ok. 2 cm, zostawiając dwie 5 cm przerwy w na obwodzie (do tzw. odpowietrzenia) oraz jednym pasem wzdłuż środka płyty. Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 4 minut) przyłożyć płytę do ściany dociskając niewielką siłą i wyrównać używając długiej łaty. Ustawienie płyt w płaszczyźnie można korygować w do 10 minut od ich przyłożenia do ściany. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu, należy bezwzględnie stosować siatki rusztowaniowe. Przy nadprożach należy płyty do podeprzeć do momentu kiedy klej zwiąże, czyli ok. 10 minut lub zastosować system klejenia interaktywnego (klej poliuretanowy + klej cementowo-polimerowy). Po utwardzeniu kleju (po ok. 2h) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo specjalnymi łącznikami mechanicznymi. Po każdorazowym użyciu kleju zakręcać iglicę zaworu końcówki pistoletu. W razie potrzeby oczyścić czyścikiem do pian PUR. Po pełnym utwardzeniu klej można usunąć mechanicznie.

Warunki przechowywania:
Klej należy przewozić i przechowywać w temperaturze od ok. +5ºC do +35ºC w pozycji pionowej. Przechowywany w ten sposób produkt posiada 12 miesięczny okres przydatności.

Bezpieczeństwo:
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Zawiera diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi. R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R64 Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią. S2 Chronić przed dziećmi. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S23 Nie wdychać gazu. S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S45 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. S63 W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).

budmajster