flag_pl

Produkty i systemy

DEKOFIX

Wysokiej jakości, hydrofobizowana, wewnętrznie zbrojona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa o podwyższonej elastyczności i specjalnie dobranym czasie wiązania, ułatwiającym kształtowanie idealnej płaszczyzny podczas wykonywania warstw zbrojonych na podłożach ze styropianu. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do nośnych podłoży mineralnych i płyt styropianowych EPS i EPS z dodatkiem grafitu. Hydrofobowość i elastyczność zaprawy klejowo-szpachlowej DEKOFIX, zapobiega uszkodzeniom układu ocieplenia w przypadku zwłoki pomiędzy wykonaniem warstwy bazowej, a nałożeniem wyprawy tynkarskiej.

Zaprawa klejowo-szpachlowa DEKOFIX służy do przyklejania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych i wykonywania warstw zbrojonych na styropianie z użyciem siatki z włókna szklanego w systemach ociepleń budynków SKAŁA S/ SKAŁA S RENOVADEX oraz do szpachlowania i wygładzania nośnych podłoży mineralnych, powierzchni otynkowanych, betonowych, ceramicznych itp. przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych. Może być stosowana na stabilne, typowe podłoża mineralne takie jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, gazobeton, nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

Przygotowanie podłoża pod klejenie płyt styropianowych:

Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy jak. np z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Gładkie powierzchnie należy zszorstkować grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Okres schnięcia preparatów gruntujących wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych.

UWAGA

W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności w kilku miejscach, polegającej na przyklejeniu trzech próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu połączenia po min. 3 dniach. Połączenie jest odpowiednio mocne, jeśli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu. Przygotowanie powierzchni styropianu pod warstwę zbrojoną: W razie konieczności powierzchnie płyt styropianowych należy wyrównać poprzez szlifowanie grubym papierem ściernym naklejonym na długą (80 do 100 cm) pacę styropianową lub zastosować ściernice stalowe. Po szlifowaniu powierzchnie płyt należy bezwzględnie odpylić.

Przygotowanie produktu:

Zawartość opakowania wsypać powoli do pojemnika zawierającego od 5,75 do 6,25 litra czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Zaprawę klejową odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. UWAGA: Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody i czasu dojrzewania zaprawy. Zmiana ilości wody obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.

Klejenie płyt styropianowych:

W przypadku klejenia płyt styropianowych na równym podłożu, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie masy metodą grzebieniową tzn. pacą zębatą minimum 8x8 mm po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 3÷5 mm.W przypadku klejenia na nierównym podłożu nałożyć na płytę zaprawę klejową pasmem o szerokości 3-5 cm wzdłuż obrzeży płyty w odległości 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni 3 placki masy o średnicy około 12 cm (szerokość dłoni). Nałożona ilość zaprawy powinna pokrywać co najmniej 40 % powierzchni płyty izolacyjnej po dociśnięciu jej do podłoża.

Klejenie płyt metodą interaktywną z jednoczesnym użyciem kleju mineralnego i kleju poliuretanowego:

Klej poliuretanowy SKAŁA RENOVADEX PU nakładamy warkoczem o średnicy 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od krawędzi ok. 2 cm i zostawiając 5 cm przerwę w obwodzie (do tzw. odpowietrzenia). Bezpośrednio po nałożeniu kleju poliuretanowego nakładamy klej mineralny DEKOFIX w ilości ok. 6÷8 placków na środek płyty (min. 40% powierzchni). Płyty układać mijankowo starannie dociskając je do siebie aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Podczas klejenia zaleca się płytę z naniesionym klejem przyłożyć do ściany w odległości ok.5cm od płyty sąsiedniej, dobijając ją pacą i przesunąć na styk, nie dopuszczając do pozostawiania szczeliny. Należy zwracać uwagę, aby klej mineralny nie był wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadującymi płytami. W przypadku gdy powstaną szczeliny powyżej 2 mm między płytami, nie należy wypełniać ich klejem. Szczeliny te likwiduje się po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym. Gdy to konieczne (np. słabe podłoże) należy przeprowadzać kołkowanie po około 48 godzinach od przyklejenia styropianu (w zależności od temperatury i wilgotności). Na 1m² powierzchni stosuję się 4 kołki lub ilość określoną w projekcie.

Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką:

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 48 h od przyklejenia płyt. Zaprawę klejową należy równomiernie nanieść pionowymi pasami na ścianę pacą zębatą o wielkości zębów 8-10 mm na powierzchnię styropianu większą niż szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu warstwy zaprawy klejącej na płyty, siatkę należy rozwinąć i dokładnie zatopić zaczynając od góry, poprzez wciskanie jej pacą zębatą w zaprawę na całej jej szerokości. Następnie wygładzić powierzchnię za pomocą szpachli o dł. 60cm. Sąsiednie pasy siatki układać z zakładem szerokości minimum 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Należy dopilnować, aby siatka była równomiernie napięta na całej powierzchni, bez sfałdowań, garbów i wybrzuszeń. Niedopuszczalne jest przykładanie na „sucho” siatki na styropian i następnie nakładanie zaprawy klejowej, co grozi przedwczesnym uszkodzeniem warstw wierzchnich i tynkowych. Dla zapewnienia prawidłowej jakości warstwy zbrojonej, tkanina z włókna szklanego powinna być zatopiona na głębokość 1/3 od powierzchni kleju, ale nie głębiej niż w środku grubości zaprawy klejowej. Grubość warstwy zaprawy przy zastosowaniu pojedynczej siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. Ewentualne dokładanie cienkiej warstwy zaprawy dla wyrównania powierzchni należy wykonywać tylko na podłoże w stanie mokre na mokre. Nie należy dokładać cienkiej warstwy (np. o gr. 1mm) zaprawy szpachlowej tzw. „szlichty” na wyschniętą warstwę zbrojoną.

Wysychanie:

Czas wysychania zaprawy klejowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi minimum 48 godzin. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

DANE TECHNICZNE

Przyczepność do betonu: ≥ 0,25 MPa

Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa

Proporcje mieszania:
5,75÷ 6,25 litrów wody na worek 25 kg

Czas dojrzewania:
ok. 10 min

Czas pracy:
1,5 ÷ 2 godziny

Zużycie:
4 ÷ 6 kg/m2 (klejenie) 4 ÷ 6 kg/m2 (zatapianie siatki)

Temp. nakładania i wysychania:
+5ºC do +30ºC.

budmajster