flag_pl

Produkty i systemy

Rozcieńczalnik do tynków uniwersalny

Rozcieńczalnik do tynków uniwersalny

Rozcieńczalnik do tynków jest dodatkiem produkowanym na bazie żywicy polimerowej i dodatków uszlachetniających. Dodawany jest do tynków w celu poprawy aplikacji, bez utraty parametrów wytrzymałościowych.

  • Ułatwia aplikację tynku
  • Do stosowania w zastępstwie wody
  • Nie zmienia właściwości tynku

Rozcieńczalnik polecany jest jako dodatek do tynków akrylowych, silikonowych, silikatowo silikonowych .

Stosowany jest w zastępstwie wody.

Przygotowanie produktu: Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

Sposób użycia: Rozcieńczalnik dodać do gotowego tynku w ilości od 0,25 l do 0,5 l na 25 kg tynku. Dokładną ilość należy dobrać doświadczalnie w zależności od rodzaju tynku i koloru.

DANE TECHNICZNE: - Zawartość LZO: poniżej 30g/l. (Dyrektywa 2004/42/CE)

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA: Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

budmajster