flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA Renovastik

Grunt Sczepny

Elastyczny podkład wzmacniający przyczepność (grunt sczepny). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Grunt sczepny SKAŁA Renovastick polecany jest do wykonania warstwy sczepnej na trudnych podłożach w celu zwiększenia przyczepności.

Przeznaczony do stosowania na podłoża:
- z materiałów nienasiąkliwych i nasiąkliwych np.: stare okładziny ceramiczne, kamienne, beton zatarty na gładko, itp.,
- mineralne tradycyjne takie jak: tynk cementowy, cementowo-wapienny,
- przed wylewaniem posadzek, układaniem płytek ceramicznych,
- przed układaniem płytek ceramicznych „płytka na płytkę”,
- na podłoża o ograniczonej chłonności przed układaniem tynków,
- z płyt kartonowo-gipsowych,
- z płyt wiórowych, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże pod grunt SKAŁA Renovastick powinno być nośne, suche i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powłoki słabo związane z podłożem (luźne i zwietrzałe), nietrwałe powłoki malarskie należy usunąć tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stabilną powierzchnię. Grunt można nakładać na dobrze wysezonowane podłoża mineralne. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do gruntowania np. drzwi, okna, parapety należy wcześniej dokładnie zabezpieczyć.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Grunt sczepny jest produktem gotowym do stosowania. Ze względu, że zawarty w produkcie piasek kwarcowy ma tendencję do sedymentacji, dlatego też bezpośrednio przed stosowaniem grunt wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Nie dodawać wody, ani żadnych innych substancji.

WYKONANIE:
Nierozcieńczony, dobrze wymieszany grunt nakładać na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub szczotki zachowując równomierność nakładania na całej powierzchni. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza mają znaczący wpływ na szybkość wysychania produktu.
W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE:
Produkt pakowany jest w wiadra plastikowe. Dostępne opakowania:.6kg; 20kg. Produkt należy przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przegrzaniem i mrozem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

DANE TECHNICZNE:
Temperatura stosowania i przechowywania: +5°C do +25°C. Czas schnięcia: 12-24 godz. w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.

ZUŻYCIE:
Około 0,2-0,3kg/m2 w zależności od podłoża.

budmajster