flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA RENOVA

Produkt algo- i grzybobójczy

Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niz drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki; beton, wapienie, kamienie, itp. materiały.

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego. Postać produktu: płyn (roztwór wodny). Stosowanie: nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem

Substancje czynne produktu biobójczego:

 • alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) - 0,480g/100g

 • 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) - 0,049g/100g

Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150g/m2.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
powierzchnię zanieczyszczona mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Produkt płynny (roztwór wodny) jest produktem gotowym do stosowania.

WYKONANIE:
po wyschnięciu podłoża nanieść produkt obficie na zanieczyszczona powierzchnię az do całkowitego jej zwilżenia, np.: za pomocą szczotki, wałka lub gąbki i pozostawić na conajmniej 6 - 12 godzin. nastepnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W  razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu należy stosować właściwe osłony dróg oddechowych (maski)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE:
Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych wentylowanych pomieszczeniach. Zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Data przydatności i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H315 Działa drażniąco na skórę
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
 • H319 Działa drażniąco na oczy
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opis środków pierwszej pomocy

Zalecenia ogólne Zdjąć niezwłocznie odzież zanieczyszczoną produktem. Osobę poszkodowaną wyprowadzić z zagrożonego obszaru. W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przedstaw lekarzowi kartę charakterystyki.

Po styczności ze skorą (lub z włosami) Zdjąć niezwłocznie odzież zanieczyszczoną produktem. Natychmiast zmyć wodą i mydłem oraz dobrze spłukać. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Po styczności z oczami Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Niezwłocznie wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem.

Po wdychaniu Osobę poszkodowaną wyprowadzić z zagrożonego obszaru i ułożyć w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Po połknięciu Jeśli poszkodowany jest przytomny niezwłocznie przepłukać usta wodą, zasięgnąć porady lekarza, nie wywoływać wymiotów bez uprzedniego zalecenia lekarza.

Najważniejsze ostre i późniejsze objawy oraz skutki narażenia: Kontakt ze skórą: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie i wysuszenie skóry, u osób wrażliwych możliwe wystąpienie reakcji alergicznych Kontakt z oczami: możliwe zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, chwilowe podrażnienie Wdychanie: długotrwałej wielokrotne wdychanie pyłów i aerozoli zwiększa ryzyko rozwoju chorób układy oddechowego. Przypadkowe spożycie: możliwe bóle brzucha, mdłości, wymioty.

Informacja toksykologiczna w Polsce: +48 42 657 99 00 Numer alarmowy: 112

budmajster