flag_pl

Produkty i systemy

Skała KM

Elastyczna zaprawa klejowa do glazury do stosowania na ogrzewanie podłogowe, mrozoodporna

Elastyczny klej cementowy o zwiększonych parametrach (C2) i zmniejszonym spływie (T). Mrozo- i wodoodporny. Po związaniu niepalny (A1) wg EN 13501-1:2009. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu.

  • Elastyczny
  • O wysokiej sile klejenia (C2)
  • Mrozo- i wodoodporny
  • Wygodny w użyciu i ograniczonym spływie (T)
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Na powierzchnie ogrzewane

Klej do płytek SKAŁA KM przeznaczony jest do klejenia płytek ceramicznych, gresowych, elewacyjnych, klinkierowych i kamiennych (za wyjątkiem marmuru).
Do stosowania wewnątrz budynków na podłoża typowe w pomieszczeniach średnio obciążonych (tj: pokój, salon, korytarz, pomieszczenia gospodarcze) oraz w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie, itp.).
Może być stosowany na powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania również na zewnątrz budynków (schody, tarasy, elewacja).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być wcześniej wypełnione zaprawą klejową SKAŁA KM, natomiast większe nierówności i wgłębienia podłoża należy skorygować używając zaprawy SKAŁA ZW. Wilgotność podłoża wg pomiaru CM nie powinna przekraczać 2%. Układanie okładzin na zbyt wilgotnym podłożu jest jednym z najpoważniejszych błędów wykonywania podłóg i bardzo często prowadzi do całkowitego zniszczenia warstwy posadzkowej. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych, trudnych do oczyszczenia podłożach zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.

PROPORCJA MIESZANKI:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy klejowej SKAŁA KM do wody w proporcji 6 do 6,25 litra wody na worek 25 kg. Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniży parametry wytrzymałościowe zaprawy klejowej.

WYKONANIE:
Zaprawę nałożyć gładką pacą na podłożu, a następnie wyprofilować pacą ząbkowaną. Wielkość zębów pacy należy dobrać do wielkości płytek. Przyklejając płytki na podłodze lub na zewnątrz budynku klej należy nakładać zarówno na podłoże jak i na płytkę. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki, powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa. Prawidłowo dobrane konsystencja i wielkość zębów pacy ma na celu, że dociśnięta płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65-70% powierzchni spodu płytki w przypadku ścian. W przypadku układania płytek na podłodze, na zewnątrz lub płytek o dużym formacie zaleca się, żeby klej pokrywał całą powierzchnię płytki. Korygowanie położenia płytki jest możliwe przez ok. 10 minut od momentu jej przyklejenia. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię (do 1,5 m2), ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje ona właściwości klejące przez około 10-20 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Należy zwracać uwagę, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyła się warstwa tzw. naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy usunąć warstwę kleju i nanieść nową. Zaprawa utrzymuje swoje właściwości robocze przez ok. 3 godziny. Gdy planowane jest fugowanie należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Należy zachowywać szerokość spoin w zależności od wielkości płytek. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełne obciążenie może nastąpić po upływie 14 dni. Spoinować można nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Płytek nie moczyć w wodzie przed klejeniem. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

ZUŻYCIE:
Zużycie kleju do płytek w zależności od wielkości zębów pacy waha się od 2,0kg do 3,2kg na 1m2 powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤ 0,0002%.

UWAGA:
Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

budmajster