flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA GG

Podkład gruntujący

Fabrycznie przygotowana, gotowa do użycia farba podkładowa, która zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ogranicza powstawanie przebarwień podłoża, zwiększa przyczepność powłoki malarskiej, ujednolica kolorystykę podłoża i wzmacnia powierzchniowo podłoże. Jest łatwa w nanoszeniu, przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne (szczególne na podłoża niejednorodne).

ZALETY PRODUKTU:
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża;
- zwiększa przyczepność powłoki malarskiej;
- ujednolica kolorystykę podłoża;
- wzmacnia powierzchniowo podłoże;
- łatwy w nanoszeniu;
- przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne (szczególne na podłoża niejednorodne).

SKAŁA GG jest farbą podkładową przeznaczonyą do gruntowania podłoża przed zastosowaniem farb wewnętrzych wewnątrz lub farb fasadowych na zewnątrz budynków.

Farba podkładowa ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farb, zwiększa ich przyczepność do podłoża oraz ogranicza możliwość powstawania plam, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub przechodzenia zanieczyszczeń z podkładowych zapraw klejowych.

Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- warstwa zbrojna w systemach dociepleń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem SKAŁA RENOVA Preparat grzybobójczy. . Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować masą szpachlową. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU. W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieńczać.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem grunt należy powoli przemieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego unikając napowietrzania. Grunt nanosić w jednej warstwie na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Stosować w temperaturach od +5ºC do +30ºC. Nakładanie kolejnych warstw można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu, nie wcześniej niż po 24 godzinach.

ZUŻYCIE:
Ok. 0,20 kg/m2 Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA:
Należy chronić oczy i skórę. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S29 Nie wprowadzać do kanalizacji. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

budmajster