flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA FG

Elewacyjna farba podkładowa

Fabrycznie przygotowana, gotowa do użycia farba podkładowa, która zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ogranicza powstawanie przebarwień podłoża, zwiększa przyczepność powłoki malarskiej, ujednolica kolorystykę podłoża i wzmacnia powierzchniowo podłoże. Jest łatwa w nanoszeniu. Zaopatrzona w formułę BIO-STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

ZALETY PRODUKTU:
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża;
- zwiększa przyczepność powłoki malarskiej;
- ujednolica kolorystykę podłoża;
- wzmacnia powierzchniowo podłoże;
- łatwy w nanoszeniu;
- przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne (szczególne na podłoża niejednorodne).

SKAŁA FG jest farbą podkładową przeznaczoną do gruntowania podłoża przed zastosowaniem farb fasadowych na zewnątrz budynków. Jest łatwa w nanoszeniu. Zaopatrzona w formułę BIO-STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej. Farba podkładowa ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farb, zwiększa ich przyczepność do podłoża oraz ogranicza możliwość powstawania plam, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub przechodzenia zanieczyszczeń z podkładowych zapraw klejowych.

Zalecana na:

  • tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe

  • cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych należy zagruntować odpowiednim preparatem. Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować preparatem SKAŁA PG. Okres sezonowania i utwardzania naniesionego na podłoże preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 6 godzin. Nowo naniesioną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego wyschnięcia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie mieszać farby z innymi produktami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym unikając napowietrzania.

SPOSÓB UŻYCIA:
Farbę podkładową nanosić w jednej warstwie na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Stosować w temperaturach od 5°C do 30°C.

ZUŻYCIE:
Ok. 0,25 kg/m2 Dokładne zużycie określić za pomocą prób.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA:
Należy chronić oczy i skórę. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S29 Nie wprowadzać do kanalizacji. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

  • Dostępne opakowania: 20 kg
  • Czas schnięcia: około 3 h
  • Temperatura podłoża: +5°C do +30°C
  • Temperatura otoczenia: +5°C do +30°C
  • W zależności od chłonności podłoża średnie zużycie wynosi około 0,25kg/m2
budmajster