flag_pl

Produkty i systemy

TRAWERTYN

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze piaskowym

Gruboziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze piaskowym.

Produkt stosowany do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz elewacji. Ciekawie prezentuje się na detalach architektonicznych, takich jak kominki, kolumny itp. Dzięki odpowiedniej aplikacji masa pozwali uzyskać powierzchnię imitującą wyglądem TRAWERTYN. Pozwala na uzyskiwanie różnorodnych trwałych efektów dekoracyjnych, które uzależnione są od zastosowanych narzędzi oraz od inwencji i kreatywności wykonawcy. Charakterystyczne wżery mogą być położone pionowo bądź poziomo w zależności od upodobania klienta. Polecany do dekoracji mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej. zalecany do zastosowania w systemie. Ten system może być zarówno dodatkiem idealnie podkreślającym inne elementy, ale też centralnym punktem aranżacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp.
Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA RENOVA produkt algo i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane zagruntować gruntem SKAŁA PW. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze przed nakładaniem betonu wymagane jest gruntowanie podkładem gruntującym SKAŁA POW.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Do 10kg suchej mieszanki dodać 3 litry czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie masę odstawić na ok. 5 min., po czym powtórnie wymieszać. Produkt jest zdatny do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami.

WYKONANIE:
TRAWERTYN nakładać na zagruntowane podłoże podkładem SKAŁA POW. Czas wysychania podkładu ok. 6h. TRAWERTYN nakładamy w dwóch warstwach za pomocą pacy weneckiej. Pierwszą warstwę nałożyć na gładko, na grubość ziarna i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 24 h. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy możemy przystąpić do nakładania drugiej (czas wysychania zależy od panującej temperatury i wilgotności). Drugą warstwę nałożyć na całą dekorowaną powierzchnię i wyrównać. W fazie wysychania drugiej warstwy kantem pacy wyprowadzić wzór poprzez miejscowe wydrapywanie nadając powierzchni pożądany efekt. W celu wygładzenia powierzchni należy zwilżyć beton wodą i pacą wenecką na płasko, ruchami okrężnymi wygładzać w taki sposób by zacierać granice między fragmentami. Wystające jeszcze ziarna piasku utworzą charakterystyczne wżery. Należy pamiętać, aby łączenie kolejnych fragmentów ściany odbywało się "mokre na mokre". W przypadku stosowania szablonów po przyklejeniu ich w przeznaczonym miejscu, nanieść tynk pacą wenecką na cały szablon, a nastepnie usunąć szablon zanim tynk zacznie wiązać. Kiedy finalny efekt dekoracyjny zostanie otrzymany powierzchnie należy zabezpieczyć. W tym celu po wyschnięciu powierzchni tj. po ok. 24h TRAWERTYN zabezpieczyć lakierem SATGLAZER..

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

Wielkość opakowania:

10 kg

Przechowywanie:

12 miesięcy

Kolor:

piaskowy

Zużycie:

od 2,5 - 4,0 kg/m²

Proporcja mieszania:

3 litry na 10 kg

Temperatura podłoża:

+5ºC do 25ºC

Temperatura otoczenia:

+5ºC do 25ºC

Czas schnięcia:

ok. 24 godz.

Czas pracy:

1,5 do 2 godzin

budmajster