flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA GS

Gładź szpachlowa

Śnieżnobiała, bezgipsowa, gotowa do użycia masa szpachlowa, o dużej przyczepności do podłoża. Jest łatwa do nakładania i szlifowania.

Gotowa masa szpachlowa SKAŁA GS polecana jest do prac wykończeniowych i remontowych, do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych nie narażonych na wilgoć.

Akrylową masę można nakładać na podłoża:
-  z  płyt kartonowo- gipsowych,
-  z  tynków gipsowych, cementowo -wapiennych, wapiennych, cementowych,

Stosując masę SKAŁA GS uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskonale przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże pod masę szpachlową powinno być nośne, suche i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powłoki słabo związane z podłożem (luźne i zwietrzałe), nietrwałe powłoki malarskie należy usunąć tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stabilną powierzchnię. Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem SKAŁA PGU lub SKAŁA PG. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do szpachlowania np. drzwi, okna, parapety należy wcześniej dokładnie zabezpieczyć.

PRZYGOTOWANIE WYROBU:
Masa szpachlowa jest produktem gotowym do stosowania. Bezpośrednio przed nakładaniem masę wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. Zbyt szybkie obroty mieszadła mogą prowadzić do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pęcherzy powietrznych podczas szpachlowania. Nie dodawać wody, ani żadnych innych substancji.

WYKONANIE:
Masę nanosić na dobrze przygotowane podłoże równomiernie, za pomocą metalowej nierdzewnej pacy. W zależności od stopnia nierówności podłoża masę można nakładać o grubości od 1 do 3 mm. W przypadku zastosowania grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawić się spękania powierzchni. Czas wysychania masy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza i na ogół nie przekracza 12 godz./ 1 mm grubości warstwy. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, wstępne szlifowanie nierówności należy wykonywać papierem lub siatką ścierną nr 80-100. W razie konieczności powstałe po szlifowaniu ubytki i niedokładności pierwszej warstwy miejscowo uzupełnić nakładając następną, cieńszą warstwę masy, jednak dopiero po usunięciu pyłu powstałego podczas szlifowania. Do ostatecznego wyszlifowania powierzchni należy używać papieru lub gąbki ściernej nr 150-200. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy i podłoża wynosi od +5° do +25°C. Przed malowaniem wygładzonej ściany konieczne jest usunięcie mechaniczne pyłu z powierzchni lub związanie go z podłożem za pomocą gruntu SKAŁA PG lub SKAŁA PGU. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałków malarskich lub poprzez natrysk. Stosowanie pędzli jest niezalecane, ponieważ zachodzi ryzyko przetarcia powierzchni. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu (ok. 12h) ściana jest gotowa do malowania.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

PRZECHOWYWANIE:
Produkt należy przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przegrzaniem i mrozem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

DANE TECHNICZNE:
Przyczepność do podłoża: >0,3 MPa Reakcja na ogień: A1 Maksymalna grubość jednokrotnej warstwy: 3 mm Produkt wykazuje odporność na powstawanie rys skurczowych przy grubości warstwy: ≤3 mm Temperatura stosowania i przechowywania: +5°C do +25°C Czas schnięcia: 12-24 godz. (w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia)

ZUŻYCIE:
ok. 1kg/m2 przy grubości warstwy 1mm

budmajster